słoneczniki

429 tekstów – auto­rem jest słoneczni­ki.

Zap­ragnęło ser­ce cu­du, a ro­zum główku­je jak te­mu sprostać. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 21 maja 2018, 19:53

Ob­serwując świat z bo­ku, widzisz zu­pełnie coś in­ne­go…
jak­by się człowiek znaj­do­wał po dru­giej stro­nie lustra
- bez pośpie­chu, zbędnych emocji…
I nag­le… budzi nas dźwięk tętniące­go życia
i od­dech ro­bi się jak­by cięższy… 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 maja 2017, 21:59

* * *

W tym dniu kobiet
życzę ci byś była
pełna słońca
uśmiechu
radości…

byś czer­pała
z życia
wiarę
co otu­la płaszczem …
nadzieję
by do­dawała siły…
miłość
by wy­lewając się z ser­ca
otaczała wszys­tko …

życzę
życzliwości
i spoj­rze­nia
oczy­ma praw­dzi­wego człowieka… 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 marca 2017, 18:48

* * *

Unosząc się w przes­trze­ni
nies­pełnionych marzeń
pat­rzę na życie
ze skrępo­wany­mi dłońmi
z ba­las­tem wspom­nień
tkwię w miej­scu
choć wyob­raźnia
wciąż prag­nie
mknąć przed siebie
za wielo­bar­wnym mo­tylem
tęczą życia
znów
od­dychać pełną pier­sią
i czerpać...

a stud­nia
wciąż wyschnięta
jak żdźbło tra­wy spalonej
żarem
przeżytych zdarzeń... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 stycznia 2017, 20:00

"Wejdź w korytarz - nigdy nie wiadomo, jakie drzwi się przed Tobą otworzą"

Oczy zamknięte
ser­ce otwarte
dłonie w geście zaproszenia

Nie przychodź z czer­nią w oczach
i ser­cem zamkniętym
tam wil­goć pa­noszy się w umyśle

Daj mi pro­myki słońca
is­krę w oku
głębo­ki oddech

Przyjdź z dob­rym słowem
tęczą uśmiechu
i zostań...

do ut­ra­ty tchu... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 14 maja 2016, 21:22

* * *

w tłumie
wśród ludzi
z sa­mot­nym sercem
w klęku
od ciężaru łez
za­tapiam się...

niezauważalny
z belką do rąk
podpiętą
pa­dam
do stóp świata
niezrozumiały...

i drąży
pot
stru­mień bezsilności
z rzeczy­wis­tości utkany
wczo­raj­sze­go dziś 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 23 marca 2016, 21:37

* * *

Przeszłości w przyszłość się nie wpla­ta
choć bliz­ny nie dają zapomnienia
to wciąż chce­my wie­rzyć
w te no­ce sen­ne co ciężar cza­su za­biera

Przy­my­ka­my po­wieki by sza­rości nie widzieć
a ko­lor tęczy ułożyć pod sto­py
niczym dy­wan z kwiatów ut­ka­ny z emocji
poz­ba­wiony ni­ci systematyczności

I wciąż bra­ku­je tej spon­ta­niczności
co dni ty­god­nia po­mie­sza życzli­wie
by choć na chwilę - tak dla przyszłości
spełnić się nieschematycznie... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 22 marca 2016, 19:43

"... bo choroba nie lubi uśmiechu"

Już dość tych łez
co zmyć miały gorycz
myślisz...
to nie mój krzyż

nie plącz się
między marginesami
dob­ra i zła
klucząc zna­kiem zapytania

spójrz
słońce swym blas­kiem zaprasza
złe myśli rozprasza
pie­szcząc uśmiechem 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 16 marca 2016, 21:35

Zaplątałam się
w pajęczy­nie
życiowych doświadczeń
oczy w pus­tce ut­kwiły
szu­kając dob­rych od­po­wie­dzi
gdzieś w od­da­li
za­rys człowie­czeństwa
uka­zuje bar­wy świata

Tam człowiek cze­ka
z puzzla­mi w dłoni
bym kon­tur przyszłości
ko­lorem napełniła
gdzie życie tętni
ciepłem i ra­dością...

Nie łat­wo
tak po pros­tu
obudzić się z letargu
by niczym wios­na
po­kazać światu
że wciąż
mi­mo wszys­tko
praw­dzi­wie żyję... 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 7 października 2015, 20:23

* * *

Nie lu­bię tych spojrzeń
które op­la­tają postacie
wiel­ki­mi zna­kami zapytania

Krocząc korytarzami
tańczącej chemii
widzę unoszące się dusze

I tyl­ko wiel­ka chęć życia
rozsądkiem znaczona
krzyczy – nie teraz… 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 25 września 2015, 21:42
słoneczniki

Być jak słonecznik - obracać się zawsze w stronę słońca... Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny. Ernest Hemingway

Zeszyty
 • :-))) – Śmiech to zdro­wie :-)

 • Balsam dla serca – ...dob­rze widzi się tyl­ko ser­cem. Naj­ważniej­sze jest niewidzial­ne dla oczu. An­toine de Saint-Exupéry — Mały Książę

 • Bardziej lub mniej znani... – Po­ruszające...

 • Coś pięknego ...  – Zadzi­wiające, ref­leksyj­ne, urocze i pełne wdzięku ... in­ne 

 • ja  – - o mnie, dla mnie...

 • kochać – po­nad wszys­tko ....

 • magia wersów...  – Czar uk­ry­ty w wer­sach...

 • miłość – wędrówka uczuć...

 • samotność, tęsknota...  – raz bliżej, raz da­lej ... wier­na to­warzyszka ...

 • Szczęście – Wy­pat­ry­wane, wycze­kane, kocha­ne ...

 • Ty – Tak wiele i tak mało...

 • życie – Być nie oz­nacza ŻYĆ ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

słoneczniki

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 maja 2018, 08:09kati75 sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

22 maja 2018, 06:36carolyna sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

21 maja 2018, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

21 maja 2018, 21:52Naja sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

21 maja 2018, 19:53słoneczniki do­dał no­wy tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

7 kwietnia 2018, 21:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie wiesz ile [...]

4 lutego 2018, 21:14mill sko­men­to­wał tek­st Obserwując świat z bo­ku, [...]

31 maja 2017, 23:42Salomon sko­men­to­wał tek­st Obserwując świat z bo­ku, [...]